2- ویدیو آماده سازی وبرش میلگرد جهت فورجینگ

جوش میلگرد

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.