نام کامل:آقای رجبی پور,نام مستعار:آفتاب تابان کنزا.آدرس سایت:www.kenza-weld.com.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود
جوش سر به سر میلگرد ریشه های آسیب دیدهاتصال سر به سر ریشه های کوتاهجوشکاری سر به سر آرماتورفورج آرماتور ریشه کوتاه ستونهاجوش نوک به نوک میلگردجوش سربه سر میلگرد ستون

   انجمن تعمیرات و نگهداری ایران   Fest Logo 1024x196    Hawe Hydraulics   Iso 9001   Maskan   Nezam Mohandesiگواهی نامه استاندارد دستگاه فورجینگ میلگرد