نام کامل:آقای رجبی پور,نام مستعار:آفتاب تابان کنزا.آدرس سایت:www.kenza-weld.com.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود

نتایج آزمایش هاپس از عملیات فورجینگ سر به سر

فورجینگ میلگرد و تست میلگردهای جوش شده

تست کشش میلگرد پس از فورجینگ و جوش سر به سرنتایج تست کشش میلگرد پس از جوش سر به سر نتایج تست کشش میلگرددیاگرام تنش کرنش میلگرددیاگرام تنش کرنش میلگردپس از فورجینگ سر به سر نتایج تست کشش و خمش میلگردهای فورج شدهتست کشش میلگرد پس از جوش سر به سر میلگردمحل پاره شدن میلگردها پس از تست کشش در عملیات فورجینگ سر به سرتست خمش میلگرد A4 فورجینگ شده برای اولین بار در ایرانتست کشش جوش فورجینگ سربه سر میلگردنتیجه تست کشش جوش سربه سر میلگرد-دانشگاه پلی تکنیک1نتیجه تست کشش جوش سربه سر میلگرد-دانشگاه پلی تکنیک2نتیجه تست کشش جوش سربه سر میلگرد-دانشگاه پلی تکنیک3نتیجه تست کشش جوش سربه سر میلگرد-دانشگاه پلی تکنیک4نتیجه تست کشش جوش سربه سر میلگرد-دانشگاه پلی تکنیکجوش دادن میلگرد تست کشش میلگرد پس از جوش سربه سر میلگرد-استاندارد جوشکاری میلگردتست خمش میلگرد جوش شده توسط دستگاه جوش سر به سر میلگرد

 

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.

Accreditation   انجمن تعمیرات و نگهداری ایران   Fest Logo 1024x196    Hawe Hydraulics   Iso 9001   Maskan   Nezam Mohandesiگواهی نامه استاندارد دستگاه فورجینگ میلگرد