فیلم راه اندازی دستگاه جوش الکترو اسلگ پرتابل

راه اندازی دستگاه جوش الکترواسلگ

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.