نام کامل:آقای رجبی پور,نام مستعار:آفتاب تابان کنزا.آدرس سایت:www.kenza-weld.com.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود
حذف اورلپ در میلگردهای فونداسیونجوشکاری سر به سر میلگرد های فونداسیون جوشکاری استانداد میلگرداتصال میلگردهای پرت در پروژه ها با دستگاه جوش سر به سر آرماتور

   انجمن تعمیرات و نگهداری ایران   Fest Logo 1024x196    Hawe Hydraulics   Iso 9001   Maskan   Nezam Mohandesiگواهی نامه استاندارد دستگاه فورجینگ میلگرد